Om Nya AT

Föregångaren till Nya AT hette Kommunistiska Arbetartidningen, och den startades 1980 som organ för SKP(m-l). SKP(m-l) hade bildats av medlemmar från SKP, som antingen uteslutits eller lämnat partiet frivilligt. Orsaken var att SKP utvecklades i vänsterreformistisk riktning och bytte namn till Solidaritetspartiet. Till slut insåg medlemmarna själva att det inte behövdes ytterligare ett stödparti till socialdemokratin. Senare bytte SKP(m-l) namn till SKA. 1993 bildades en tidningsägarförening, samtidigt som tidningen bytte namn till Nya Arbetartidningen. De båda drivande krafterna bakom projektet, SKA och KPS, lades i praktiken ner. Idag är Nya Arbetartidningen helt oberoende i förhållande till andra politiska organisationer.

Stadgar

Antagna på konstituerande mötet 16/5 1993
Reviderade 1995

1. Målsättning

 1. Arbetartidningen står på det arbetande folkets sida i kampen mot kapitalismen och dess rovdrift på människor och miljö. Tidningen lägger speciell vikt vid att skildra arbetarklassens villkor och kamp. men strävar också efter att skildra kvinnors, ungdomars och invandrares kamp för sina rättigheter.
 2. Arbetartidningen kämpar för att återupprätta Sveriges nationella oberoende och verkar för ett svenskt utträde ur EU. Tidningen försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna och bekämpar nazism, fascism och rasism varhelst dessa strömningar uppträder.
 3. Arbetartidningen står på de förtryckta folkens sida i kampen mot imperialismen och verkar för stöd och solidaritet med befrielserörelser och arbetarklassens kamp i andra delar av världen.
 4. Arbetartidningen strävar efter att ge ett revolutionärt perspektiv på den dagliga kampen och propagera för ett socialistiskt Sverige. Vår hållning till den socialistiska visionen är dock öppen och fördomsfri med tanke på den historiska utvecklingen i de s.k. socialistiska staterna.
 5. Arbetartidningen strävar efter att bidra till ett enande av alla revolutionära krafter i Sverige.

2. Föreningsform

 1. Föreningen Arbetartidningen är en ideell förening.

3. Föreningens uppgift

 1. Föreningens viktigaste uppgift är att bygga upp Arbetartidningen till en slagkraftig tidning.
 2. Föreningen strävar också att befrämja framväxten av revolutionär politik genom att initiera studier och analys. sprida revolutionär litteratur och att understödja politisk organisering och verksamhet.

4. Medlemskap

 1. Medlem kan den bli som ansluter sig till föreningens målsättning och erlägger fastställd medlemsavgift.
 2. Styrelsen har rätt att avslå medlemskap. Icke beviljat medlemskap kan överklagas till årsmötet. Styrelsen kan också suspendera medlem som bryter mot föreningens målsättning eller stadgar, fram till årsmötet.

5. Årsmöte

 1. Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande instans. Årsmötet utser föreningsstyrelse. redaktion och revisor, fastställer medlemsavgift, tar ställning till den gångna verksamheten samt drar upp riktlinjer för den kommande verksamheten. Kallelse till årsmöte, som äger rum före februari månads utgång, skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg.
 2. Om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver, inkallas extra årsmöte.

6. Styrelse

 1. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen.
 2. Styrelsen leder verksamheten mellan årsmötena. Den kan vid behov inkalla extra medlemsmöten. Styrelsen kallar också till årsmöte och fastställer formerna för detta.

7. Redaktion

 1. Årsmötet fastställer antalet medlemmar i redaktionen.
 2. Den valda redaktionen utformar tidningen självständigt på grundval av föreningens plattform och på grundval av årsmötesbeslut.

8. Lokalavdelningar

 1. Lokalavdelningar inrättas vid behov och efter föreningsstyrelsens medgivande. Lokalavdelningar kan välja styrelse och anta stadgar, som inte står i strid med föreningens stadgar.

9. Ekonomi

 1. Föreningens och tidningens ekonomi säkras genom medlemsavgifter, prenumerationer, lösnummerförsäljning, bokförsäljning och genom en särskild tidningsfond.
 2. Föreningsstyrelsen kan besluta om storleken på prenumerations- och lösnummerpris.
 3. Tidningsfonden bygger på frivilliga bidrag och skall säkra tidningens regelbundna utgivning och behov av investeringar.

10. Upplösning

 1. Föreningen kan upplösas om två tredjedelar av medlemmarna på två på varandra följande årsmöten så beslutar.