Författare > Arbetarmakts arbetutskott
2003-10-02 20:03

Svar på Öppet brev till den revolutionära vänstern

Kategori: Arbetarmakts arbetutskott, 2003/3, Strategi och taktik

Arbetarmakt har fått ett öppet brev till den revolutionära vänstern från Nya Arbetartidningen. Arbetarmakt och Nya Arbetartidningen har aldrig haft några närmare kontakter med varandra men de frågor som tas upp i det öppna brevet ställs också av andra inom den svenska vänstern. Därför finns det anledning att kort beröra det öppna brevet.

Brevets utgångspunkt är vänsterns dåliga resultat i höstens val där vänsterns svaghet och splittring blev tydligare än på länge. Men Nya Arbetartidningen tycker sig se möjligheter att förändra bilden av en splittrad och tillbakaträngd vänster. Det finns en potential för vänsteridéer, heter det i brevet.

Den direkta anledningen till det öppna brevet är att bjuda in till ”debatt om strategin för att vänstern ska få ett verkligt inflytande inom svensk politik.” Gruppen kring Nya Arbetartidningen avslutar sitt brev med att föreslå att ”diskussionen inriktas på att finna en plattform för gemensamt valarbete i ett antal utvalda kommuner i 2006 års val, och med målsättningen att ställa upp på denna plattform till 2010 års riksdagsval.”

Vi instämmer helt i att potentialen för ett slagkraftigt vänsteralternativ har ökat, och inte bara i Sverige utan i många länder. Vi är också positiva till gemensamt arbete med andra i olika sammanhang, inklusive i valkampanjer. Kamrater från vår internationella organisation har i flera länder deltagit i socialistiska allianser som ställer upp i val (England, Wales, Australien).

Vår utgångspunkt är dock att sådana projekt måste inbegripa mer än bara några vänstergruppers aktivister och sympatisörer. Det måste också finnas en potential för att projektet ska kunna utvecklas vidare till att omfatta en revolutionär socialistisk politik som helhet. En gemensam plattform får inte vara det maximala utrymmet för diskussion och propaganda.

Det är naturligtvis en stor brist att det öppna brevet inte innehåller den minsta antydan till plattform. Att bara samla ihop olika vänstergrupper och se efter vad alla kan vara överens om kan inte vara en framkomlig väg.

I Nya Arbetartidningen nr 1 2003 skriver Bengt-Olof Lindbergh, redaktionsmedlem, i en artikel om vänsterns uppgifter att

[d]e flesta vänsterorganisationer kan nog ena sig bakom följande uppgifter:

  • Bekämpa USA:s strävan efter världsherravälde.
  • Håll Sverige utanför EMU och få Sverige ut ur EU.
  • Försvara och utveckla välfärden. Nej till alla sociala nedskärningar.
  • Stöd den fattiga världen mot den rika.
  • Gå till val på en gemensam valplattform i kommunalvalen 2006.
  • Pressa regeringen att föra en utrikespolitik som inte för oss in i krig.

Arbetarmakt kan bara ställa sig bakom ett par av dessa ståndpunkter, i flera fall även med reservationer. Vi är helt emot den nationalistiska inriktning som kommer till uttryck i formuleringarna om EU och EMU, för att inte tala om den sista formuleringen som är rent borgerligt pacifistisk. Skrivningarna om USA och den rika och den fattiga världen saknar varje form av antiimperialistiskt perspektiv. Vi kämpar mot USA-imperialismens strävan efter världsherravälde och vill inte beskriva motsättningar mellan stater på det internationella planet som i grunden av nationell karaktär.

Sammanfattningsvis så är vi öppna för diskussioner om gemensamt agerande inom vänstern, även vad gäller valkampanjer. Däremot är vi inte alls övertygade om att Nya Arbetartidningens initiativ är en framkomlig väg. Det behövs åtminstone ett förslag till hur plattformen ska se ut för att en diskussion ska kunna inledas. Utifrån den politik som förs fram av Nya Arbetartidningen är det knappast sannolikt att vi kan enas kring en gemensam plattform.

Socialistiska hälsningar

Arbetarmakts arbetsutskott

www.arbetarmakt.com