Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1997-08-03 00:00

Proletariatets diktatur - ett mål för vänstern?

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/3, Socialistisk idédebatt

Bör proletariatets diktatur vara ett mål för den revolutionära vänstern? Innan jag börjar besvara den frågan gör jag en sammanfattning av vad proletariatets diktatur är. Sammanfattningen bygger på Lenins bok Staten och revolutionen.

  1. Staten är ett verktyg för den klass som har makten. Staten är en produkt av oförsonliga klassmotsättningar.
  2. Den borgliga staten måste krossas. Arbetarklassen måste bygga upp en ny statsmakt.
  3. Parlamentarismen måste avskaffas.
  4. Proletariatets diktatur ska bara finnas så länge som det finns klasser. När klasserna dör ut så dör även staten ut.

Utav de fyra punkterna är det bara punkt ett som den revolutionära vänstern behöver vara enig om i dagsläget.

Störtandet av Allende i Chile 1973 är ett tragiskt exempel på hur det kan gå om vänstern inte utgår från att staten har en klasskaraktär. Om Socialistpartiet i Chile hade haft en leninistisk syn på staten så hade regeringen omöjliggjort kuppen genom att rensa ut officerare i krigsmakten.

Den vänster som inte utgår ifrån att staten har en klasskaraktär kan aldrig klara av uppgiften att ersätta kapitalismen med socialismen.

Vänsterpartiets och KPML(r):s förhållningssätt till Lenins statsteori är två exempel på hur den revolutionära vänstern inte ska förhålla sig till Lenins statsteori.

I V:s partiprogram finns inte ett ord om statens klasskaraktär. V är för kapitalismens avskaffande och avskaffandet ska ske genom riksdagsbeslut. Visst vore det bra om det var så enkelt. Även jag vill ha en fredlig övergång från kapitalismen till socialismen. Men jag tycker att det är fel att prata om socialismen utan att se till verkligheten. En övergång från kapitalismen till socialismen kan bara ske i ett läge av en hård och massomfattande klasskamp, och i ett sådant läge kommer polis och militär att stå på överklassens sida. I ett sådant läge är VP:s partiprogram totalt värdelöst.

KPML(r) har tagit till sig Lenins statsteori helt och hållet.

"Socialismen innebär att borgarklassens diktatur i samhälle och stat under en övergångsperiod ersätts av arbetarklassens, av proletariatets revolutionära diktatur. Först under kommunismen, då de sista resterna av klassamhället utrotats, dör staten bort som ett organ för klassförtryck." (KPML(r):s partiprogram sidan 16)

Ovanstående citat visar att KPML(r) inte tillhör den seriösa vänstern. Erfarenheterna av proletariatets diktatur visar att den inte ger makten till proletariatet utan till ett privilegierat skikt inom parti- och statsapparat.

VP:s och KPML(r):s syn på staten ger den revolutionära vänstern ett stort ansvar för att utveckla en statsteori. Den statsteorin måste utgå från att staten är ett organ för den klass som har makten.

Nå, bör den revolutionära vänstern ha proletariatets diktatur som mål? Mitt svar är nej.

Bengt-Olof Lindbergh