Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2001-01-07 00:00

Lenins teorier

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Socialistisk idédebatt

Inom den svenska vänstern finns det två felaktiga förhållningssätt till Lenins teori om proletariatets diktatur.

Det ena förhållningssättet står KPML(r) för. De stöder Lenins teori helt och hållet. KPML(r):s linje medför att de aldrig kommer att få ett starkt folkligt stöd. För folket är klokt nog att misstro en vänster som följer en teori som visat sig obrukbar.

Det andra förhållningssättet står Vänsterpartiet för. De tar helt och hållet avstånd från Lenins teori. Vänsterpartiets linje medför att de kommer stå helt handlingsförlamade i ett läge med hård klasskamp där staten deltar på överklassens sida.

Det förnuftiga förhållningssättet till teorin om proletariatets diktatur är att undersöka hur den har fungerat i praktiken och sedan korrigera den. Norska AKP använder sig av det förhållningssättet. I deras utkast till nytt partiprogram står det mycket om varför alla försök att bygga socialismen har misslyckats.

Härskande klass

Enligt programutkastet misslyckades socialismen av följande skäl:

Kina och Ryssland var halvfeodala länder, så det ekonomiska utgångsläget var dåligt.

Den imperialistiska omvärlden motarbetade socialismen.

Makten koncentrerades till ett litet skikt inom kommunistpartiet och staten. Kommunistpartiet och staten växte ihop. Det lilla skikt som hade makt använde felaktiga metoder för ledningen av landet. De som var kritiska motarbetades.

Fackföreningar och folkliga organisationer blev uppbundna till kommunistpartiet och staten. Därför fanns det inga motkrafter till den negativa utvecklingen.

Det skikt som kontrollerade staten och kommunistpartiet utvecklades till en ny härskande klass.

Slutsatser

AKP drar följande slutsatser av socialismens misslyckande:

Under socialismen verkar både spontana och organiserade krafter för återskapandet av ett nytt härskande skikt. Arbetsdelningen och den socialistiska statsapparaten är två faktorer som kan bidra till bildandet av en ny härskande klass.

Det behövs en medveten folklig mobilisering för att förhindra framväxten av en ny härskande klass.

Kommunistpartiet måste vara oberoende av staten och ta kamp för det klasslösa samhället.

Förenings-, yttrande- och pressfrihet ska garanteras under socialismen.

Kvinnoförtrycket bidrar till att återskapa det gamla klassamhället. Det är omöjligt att avskaffa klassamhället utan att först avskaffa kvinnoförtrycket.

Arbetarklassen och allierade till arbetarklassen måste bygga upp en ny statsapparat.

I valen till de olika folkvalda församlingarna ska det finnas kandidater och partier som står för olika alternativ.

Valda ledare – både inom arbetsliv och i politiska organ – ska med jämna mellanrum delta i vanligt arbete. Syftet med den metoden är att minska skillnaderna mellan manuellt och intellektuellt arbete, samt mellan styrande och styrda.

Bengt-Olof Lindbergh