Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2011-08-04 10:26

Kinas imperialism

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Kina

 

 

I november 2011 genomför Kommunistisk Parti i Danmark sin tredje kongress. På kongressen ska ett partiprogram antas. Avsnittet om Kina i programförslaget är enligt mitt sätt att se det både meningslöst och felaktigt. I punktform kommer jag att kommentera några avsnitt.

 

1. Enligt textförslaget så har Kina sedan 1980 genomfört en snabb och dynamisk utveckling under ledning av Kinas Kommunistiska Parti, KKP.

 

Kommentar: Helt rätt men meningslöst. Ett kommunistiskt parti som analyserar Kina måste ha med i analysen att Kina slog in på kapitalismens väg 1978. Ett kommunistiskt parti måste även analysera vilken klasskaraktär som KKP har. Är KKP ett parti för arbetarklassen? Är KKP ett parti för borgarklassen?

 

2. Enligt programförslaget så har den ekonomiska tillväxten lyft en halv miljard människor ut ur extrem fattigdom.

 

Kommentar: Kapitalismens införande i Kina har gett många kineser en högre konsumtionsnivå. Men samtidigt växer klasskillnaderna i Kina. Miljontals kineser tillhör det vandrande folket, fattiga människor som vandrar runt och tar arbete för mycket låga löner. Ett kommunistiskt parti måste vara för en ekonomisk tillväxt som kommer alla till del.

 

3. Enligt texten så har Kina problem med brist på demokrati, dåliga arbetsförhållanden, korruption, föroreningar och omfattande naturförstörelse.

 

Kommentar: Helt rätt. Problemet är att det inte står något om hur Kommunistisk Parti ska agera. Jag anser att de ska stödja de rörelser i Kina som arbetar mot de problem som nämns i texten.

 

4. Enligt programförslaget är Kina en global aktör. Tack vare den snabba ekonomiska tillväxten kommer Kina att gå förbi USA som ekonomisk stormakt.

 

Kommentar: Helt rätt. Vad jag saknar är en analys av vad som sker när Kina går förbi USA som en ekonomisk stormakt.

 

5. Enligt textförslaget så erbjuder Kina lån, samhandelsavtal och investeringar till utvecklingsländer i Afrika och Latinamerika. Kinas villkor är bättre än USA:s, IMF:s och Världsbankens lån.

 

Kommentar: Rätt. Vad jag saknar är en analys av de sociala, ekonomiska och politiska följderna av Kinas lån, samhandelsavtal och investeringar.

 

6. Enligt programförslaget har Kina bidragit till många utvecklingsländer infrastruktur. På grund av det har Kina säkrat kontroll över råvaror och marknader.

 

Kommentar: Rätt igen. Att skaffa sig kontroll över råvaror och marknader är en klassisk imperialistisk politik. Ett socialistiskt lands handelspolitik kan inte ha som mål att skaffa sig kontroll över råvaror och marknader. Ett socialistiskt lands handelspolitik kan bara ha ömsesidig nytta som mål.

7. Enligt programförslaget så kommer Kinas utveckling och förhållande till USA i ökande grad prägla den globala utvecklingen under de kommande årtiondena.

 

Kommentar: Rätt men meningslöst eftersom ingen slutsats dras.

 

Sammanfattande kommentarer. Texten har två huvudproblem.

 

För det första. Kommunistisk Parti tar inte ställning till kapitalismens införande i Kina och vilken klasskaraktär KKP har. De felen leder till att Kommunistisk Parti inte tar ställning för den omfattande kamp som arbetare och bönder i Kina bedriver för bättre sociala och ekonomiska villkor. Kommunistisk Parti stöder inte de små vänstergrupper i Kina som arbetar för att återinföra socialismen.

 

För det andra. Kommunistisk Parti anser inte att Kina är en imperialistisk makt. Det felet leder att Kommunistisk Parti inte kan analysera de ökade imperialistiska motsättningarna mellan Kina och USA.

 

Bengt-Olof Lindbergh