Nummer > 2009/1
2009-01-01 00:00

Detta är sista numret av Nya Arbetartidningen!

Kategori: 2009/1, Övrigt

Nya Arbetartidningen (NAT) måste efter 28 år upphöra som papperstidning, eftersom tidningen inte längre går ihop ekonomiskt.

 

Föregångaren till NAT hette Kommunistiska Arbetartidningen, och den startades 1981 som organ för SKP(m-l). SKP(m-l) hade bildats av medlemmar från SKP, som antingen uteslutits eller lämnat partiet frivilligt. Orsaken var att SKP utvecklades i vänsterreformistisk riktning och bytte namn till Solidaritetspartiet. Till slut insåg medlemmarna själva att det inte behövdes ytterligare ett stödparti till socialdemokratin. Senare bytte SKP(m-l) namn till SKA. 1993 bildades en tidningsägarförening, samtidigt som tidningen bytte namn till Nya Arbetartidningen. De båda drivande krafterna bakom projektet, SKA och KPS, lades i praktiken ner.

 

Tidningen har förekommit i fyra olika format, alltifrån det ursprungliga tabloidformatet till dagens A5-format. Men en sak har aldrig förändrats: den politiska grundlinjen. Nya Arbetartidningen har hållit fast vid det bästa i SKP:s politiska plattform från kongressen 1976. Det betyder att redaktionen har ansett att huvudmotsättningen i Sverige har gått mellan proletariat och borgerskap och att denna motsättning endast kan lösas genom en socialistisk revolution. Vi har bedrivit en oavbruten teoretisk kamp mot reformismen och revisionismen. Vi har förespråkat masslinjen, enhetsfronttaktiken och nödvändigheten av att förena kampen för dagskraven med kampen för socialismen. I motsats till det gamla SKP har vi också försökt föra en diskussion om socialismens framtid, vilka krav som ska ställas på ett socialistiskt samhälle, med utgångspunkt från lärdomarna från socialismens nederlag i Sovjetunionen och östblocket, Kina och Albanien m.fl. länder. Vi har stött kampen mot imperialismen, befrielserörelser och revolutionära partier i alla länder. Vi avskrev teorin om Sovjetunionen som en uppåtstigande supermakt redan före murens fall och så fort Deng Xiaoping tog makten 1978 i Kina började vi utveckla en kritik mot hans linje, eftersom vi ansåg att denna skulle leda till att kapitalismen återupprättades i Kina. Idag är Kina mycket riktigt en supermakt på uppåtgående och t.o.m. det amerikanska National Intelligence Council (NIC) förutspådde 2008 att Kina kommer att uppnå samma BNP som USA runt 2035. Detta kommer att leda till en ökad rivalitet mellan USA och dess allierade å ena sidan och Kina och dess allierade å den andra.

 

Har vi verkligen företrätt en revolutionär linje? I våra egna och många andras ögon ja. SÄPO ägnade SKP(m-l)/SKA stor uppmärksamhet, vilket vi berättat om i flera artiklar, så länge det inte var avgjort om vi skulle expandera eller inte. Så sent som 1998, fem år efter nedläggningen, fanns enligt Registernämndens rapport åtta gamla medlemmar registrerade av SÄPO.

 

Papperstidningen går alltså tyvärr i graven, men Nya Arbetartidningen kommer att bibehålla sin närvaro på Internet. Vi kommer att försöka utveckla webbplatsen i riktning mot en nättidning. Vid sådana här tillfällen, då världen upplever en djup ekonomisk kris, den värsta sedan depressionen på 1930-talet, brukar man säga att en revolutionär politik behövs mer än någonsin. Detta är förvisso sant, men ingen människa, ingen gruppering, ingen tidskrift, är oumbärlig. Andra kommer att kunna ta över stafettpinnen. Vi kommer ändå fortsätta att sprida våra idéer via nätet ett tag till ...